Terms and conditions

Práva a povinnosti aby sme sa vyhli nedorozumeniam

Terms and conditions EKT-BEN s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti EKT-BEN s.r.o., so sídlom: Šurianky 229, 951 26 Šurianky, IČO: 46 597 743, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31280/N (ďalej len „predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“ a „rámcová kúpna zmluva“) a vzťahujú sa na predaj tovaru uvedeného v cenníku alebo ponukovom liste predávajúceho vo vyhotovení podľa platných technických noriem a certifikátov predávajúceho (ďalej len „tovar“), a to v množstve druhu a akosti definovanom jednotlivými písomnými, ústnymi, faxovými alebo e-mailovými objednávkami kupujúceho alebo ním poverených osôb.

2. Predaj tovaru sa realizuje prostredníctvom:
a) jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných samostatne alebo na základe rámcovej kúpnej zmluvy,
b) objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim písomne, e-mailom alebo faxom na základe rámcovej kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku aj konkludentne t. j. zaslaním faktúry kupujúcemu písomne alebo e-mailom. Ďalej všetky formy realizácie predaja tovaru predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode pod písm. a) a b) sú uvedené v texte týchto VOP ako „jednotlivá zmluva“. Pod pojmom „Zmluva“ sa na účely týchto VOP rozumie aj rámcová kúpna zmluva spolu s týmito VOP a všetkými jej prílohami.

4. Pod pojmom „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ sa na účely týchto VOP rozumie predávajúci a kupujúci označený v rámcovej kúpnej zmluve a/alebo v jednotlivej zmluve.

5. Ak je súčasťou akejkoľvek listiny, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom kupujúceho a predávajúceho odkaz na všeobecné obchodné a/alebo iné podmienky kupujúceho, zmluvné strany vylučujú akékoľvek uplatnenie všeobecných obchodných a/alebo iných podmienok kupujúceho.

6. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť VOP spôsobom uvedeným v tomto bode, s čím kupujúci vopred súhlasí. Predávajúci je povinný o zmene VOP kupujúceho informovať písomne (alebo e-mailom). Predávajúci splní povinnosť informovať predávajúceho písomne o zmene VOP aj zverejnením nového znenie VOP na svojej webovej stránke, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Kupujúci je oprávnený v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o zmene VOP oznámiť písomne predávajúcemu, že so zmenou VOP, resp. s novými VOP nesúhlasí, v takom prípade sa na jeho vzťahy s predávajúcim naďalej vzťahujú pôvodné VOP. Ak kupujúci neoznámi písomne predávajúcemu svoj nesúhlas s novým znením VOP, stávajú sa tieto pre obe strany záväzné uplynutím 14-teho dňa od doručenia správy, ktorou bola zmena VOP kupujúcemu oznámená resp. zverejnená na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že ak sa zmenené VOP stanú uvedeným postupom pre neho záväzné, bude tieto v celom rozsahu rešpektovať a plniť povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. Obe strany súhlasia, že uvedeným spôsobom zmeny VOP zostáva zachovaná písomná forma tak pôvodných, ako aj nových VOP, vrátane tých dojednaní, pre ktorých platnosť zákon predpisuje písomnú formu. Ak kupujúci nesúhlasí s predávajúcim navrhnutou zmenou VOP, je predávajúci z tohto dôvodu oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

II. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so Zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu.

2. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že:
a) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo doručí tovar kupujúcemu,
b) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho.

3. Každá dodávka objednaného tovaru sa považuje za samostatné plnenie podľa Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy sa budú vzťahovať na každú dodávku tovaru, ktorá sa uskutoční počas trvania Zmluvy.

4. Ustanovenia Zmluvy sa budú vzťahovať aj na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sú rovnaké alebo podobné vzťahom upraveným v Zmluve (najmä dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu) a ktoré vznikli pred uzatvorením Zmluvy, pokiaľ predávajúci jednostranne neurčí inak.

5. V prípade, že kupujúci ponúkne objednaný a dodaný tovar na spätnú kúpu (vrátenie tovaru) predávajúci po posúdení kvality a množstva môže prevziať tento tovar späť za cenu zníženú o 10 % pôvodnej ceny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nebola zaplatená kúpna cena za tovar, ktorý má kupujúci záujem vrátiť, rozdiel vypočítaný podľa predchádzajúcej vety je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 5 dní od vrátenia tovaru kupujúcim. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na otvorený tovar, špecifický tovar, tovar po záručnej lehote, tovar neodborne uskladnený kupujúcim a zároveň na tovar, ktorému uplynie doba spotreby uvedená na obale do 5 mesiacov od vrátenia tovaru. Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný uviesť číslo dokladu, ktorým bol vyfakturovaný. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa špecifickým tovarom rozumie tovar, vyhotovený podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho a/alebo tovar, ktorý nie je bežným sortimentom predávajúceho. Náklady súvisiace so spätnou kúpou (vrátením tovaru), vrátane nákladov na dopravu znáša kupujúci.

III. Termín dodania tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, ako ho pre kupujúceho obstará, najneskôr však podľa objektívnych možností výrobcu alebo dodávateľa v lehote 4 mesiacov po akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho alebo uzavretí kúpnej zmluvy bez ohľadu na dohodnutú dodaciu lehotu.. V prípade, že tovar sa v čase doručenia objednávky kupujúceho nenachádza na sklade predávajúceho, určí dodaciu lehotu jednostranne vždy predávajúci, ktorá je výlučne orientačného charakteru bez ohľadu na iné, aj neskoršie, prehlásenia predávajúceho ohľadom dodacej lehoty. Pokiaľ dodacia lehota kupujúcemu nevyhovuje, je oprávnený odstúpiť od objednávky v lehote 24 hodín po oznámení dodacej lehoty zo strany predávajúceho, inak sa má za to, že s dodacími podmienkami kupujúci bez výhrad súhlasí.

2. Termínom pre dodanie tovaru zo skladu je spravidla nasledujúci pracovný deň od objednania tovaru kupujúcim. Pre príjem objednávok sú stanovené nasledovné časové zámky podľa miesta dodania:
a) Nitra a okolie do 16:00 hod.
b) Ostatné kraje do 15:00 hod.

3. V mieste skladu je možné vydat tovar po dohode aj v priebehu toho istého dňa. Táto možnosť platí pre Nitru a blízke okolie. Objednávky prijaté do 11:00 hod. budú dodané v poobedňajších hodinách.

IV. Podmienky dodania a prevzatia tovaru

1. Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v čase oznámenom predávajúcim, a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho. Osobný odber je kupujúci povinný vykonať najneskôr v lehote 30 dní odo dňa písomného, ústneho alebo elektronického oznámenia zo strany predávajúceho o možnosti vyzdvihnutia tovaru v priestoroch predávajúceho.

2. Čiastočné dodávky vyplývajúce z objednávky kupujúceho sú prípustné. Kupujúci je povinný objednaný tovar dodávaný po častiach prevziať. Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste, prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na ním určené miesto a kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar v dohodnutom (kupujúcim požadovanom) mieste a čase neprevezme alebo nezabezpečí jeho prevzatie, predávajúci na náklady kupujúceho tovar privezie do svojho sídla alebo iného miesta určeného predávajúcim. Náklady na prípadnú opätovnú dopravu (zaslanie) tovaru znáša vždy kupujúci, aj keby bola doprava pôvodne zahrnutá v kúpnej cene. Strany sa dohodli, že v prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu paušálnu náhradu nákladov súvisiacich so zmarenou dodávkou tovaru, ktorej výšku si strany dohodli na sumu 100 EUR, plus náklady na náhradnú prepravu vo výške obvyklého prepravného.

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci v prvom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar v dohodnutom množstve, predávajúci má právo voči kupujúcemu na vyúčtovanie skladného vo výške 5% z ceny (vrátane DPH) neodobratého tovaru (platnej v deň objednania tovaru zo strany kupujúceho) za každých aj začatých 14 dní. V prípade, že k prevzatiu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého termínu dodania z dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá, je predávajúci oprávnený od jednotlivej zmluvy odstúpiť a tovar ponúknuť tretej osobe.

4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru.

5. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci svojím podpisom na dodacom liste. Kupujúci alebo osoba preberajúca tovar v mene kupujúceho je povinná na dodacom liste uviesť čitateľne svoje meno, priezvisko a vzťah ku kupujúcemu. Prevzatie tovaru môže byť potvrdené aj podpisom faktúry zo strany kupujúceho. Ak v súvislosti s dodaním tovaru neexistuje iný doklad ako faktúra, faktúra, podpísaná bez výhrad kupujúcim alebo osobou konajúcou v jeho mene, zakladá fikciu, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu dodaný a ním prevzatý.

6. Prípadné omeškanie s dodaním tovaru je kupujúci povinný vyznačiť písomne na dodacom liste a ak dodací list nebol vyhotovený, na faktúre pri preberaní tovaru. Inak nie je oprávnený domáhať sa akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru, a platí, že tovar bol dodaný včas.

7. Predávajúci poskytuje možnosť skladovania už vyfakturovaného odovzdaného tovaru kupujúcemu. Cena za skladovanie je vo výške 0,30 EUR bez DPH / tona / deň, pričom pri výpočte skladného sa vychádza z teoretickej hmotnosti tovaru.

V. Fakturačné a platobné podmienky

1. Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru vzniká dodaním tovaru kupujúcemu v zmysle článku II. bod 2. VOP pokiaľ sa neuplatní písm. a) tohto bodu. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v lehote splatnosti faktúry dohodnutej v Zmluve, ak predávajúci jednostranne neurčí inak. Nedostatky faktúry ani jej vrátenie nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, cena tovaru vrátane DPH a identifikácia kupujúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho vždy (aj v prípade, že medzi stranami existuje iná dohoda alebo zvyklosť):
a) zaplatenie celej kúpnej ceny alebo predávajúcim určenej časti pred dodaním tovaru (zálohová platba),
b) zaplatenie celej kúpnej ceny priamo pri dodaní tovaru kupujúcemu do pokladne predávajúceho, ak kúpna cena tovaru (vrátane DPH) určená predávajúcim neprevyšuje sumu 5.000 EUR. V prípade, že kúpna cena tovaru prevyšuje sumu 5.000 EUR, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie celej kúpnej ceny predávajúcemu vopred prevodom na bankový účet ku dňu určenému predávajúcim.

2. V prípade omeškania kupujúceho s plnením akejkoľvek povinnosti voči predávajúcemu je predávajúci oprávnený:
a) postupovať v zmysle bodu 1 písmena a) alebo b) tohto článku VOP,
b) znížiť alebo zrušiť poskytnutú zľavu z ceny tovaru, resp. skonto, ak predávajúci zľavu z ceny, resp. skonto kupujúcemu poskytol, a to aj vo vzťahu k dodávkam, pri ktorých omeškanie nenastalo,
c) zrušiť poskytovanie špeciálnych, resp. zvýhodnených cien, ak predávajúci špeciálne, resp. zvýhodnené ceny kupujúcemu poskytol, a to aj vo vzťahu k dodávkam, pri ktorých omeškanie nenastalo,
d) pozastaviť dodávanie tovaru (vrátane objednaného tovaru),
e) odstúpiť od Zmluvy, prípadne od jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe Zmluvy,
f) uplatniť si voči kupujúcemu tzv. cross default, t.j. tridsiatym dňom omeškania kupujúceho s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu sa stanú splatnými aj všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu, a to aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky.
Vyššie uvedené je predávajúci oprávnený aplikovať samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii.

3. Všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu sa vždy stávajú splatnými (aj v prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky):
a) dňom podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na začatie reštrukturalizácie na majetok kupujúceho,
b) dňom, kedy začne voči kupujúcemu akékoľvek exekučné konanie,
c) dňom, kedy dôjde k prijatiu rozhodnutia, ktoré má za následok zmenu spoločníkov (akcionárov) kupujúceho v rozsahu viac ako 49 % základného imania kupujúceho a/alebo zmenu všetkých členov štatutárneho orgánu kupujúceho; nie však skôr ako dňom dodania tovaru alebo prvým dňom omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

4. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zabezpečenie jeho peňažných záväzkov, vrátane záväzkov, ktoré vzniknú v budúcnosti (napr. ručenie, zriadenie záložného práva, pristúpenie k záväzku, banková záruka a pod.) pri a/alebo po podpise Zmluvy. V prípade takejto požiadavky je predávajúci až do poskytnutia požadovaného zabezpečenia kupujúcim oprávnený pozastaviť dodávanie tovaru kupujúcemu, čo sa nebude považovať za porušenie povinnosti predávajúceho.

5. Kúpna cena tovaru sa dojednáva pri každej objednávke samostatne v súvislosti s jednotlivou zmluvou, a to najmä na základe objednávky kupujúceho.

6. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy.

7. Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru hneď pri jej dodaní, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť celú cenu tovaru. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupujúci povinný zaplatiť cenu celej dodávky a to aj v prípade reklamácie.

8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane súvisiacich platieb (DPH, balné, prepravné). Kupujúci je však povinný sa o tovar starať ako keby bol jeho vlastníkom, najmä je povinný predchádzať vzniku resp. šíreniu škôd, ktoré vznikli na tovare alebo v súvislosti s tovarom. Kupujúci je oprávnený ďalej predať odobratý tovar, resp. ho zabudovať do svojho tovaru a/alebo diela len v prípade, ak upozorní svojich zákazníkov, že k tovaru nenadobudol vlastnícke právo. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru v zmysle čl. II. bod 2. týchto VOP. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia tovaru na kupujúceho prvým dňom omeškania s prevzatím tovaru.

9. Ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na balenie tovaru, náklady na vyloženie tovaru zo skladu predávajúceho a ak sa tovar bude prepravovať tak aj náklady na prepravu tovaru kupujúcemu alebo na ním určené miesto vrátane nákladov súvisiacich so zdržaním sa dopravného prostriedku pri vykládke tovaru, ak z písomnej alebo elektronickej komunikácie strán nevyplýva nesporne iná dohoda.

10. V prípade odberu tovaru vo vratných obaloch, na paletách – EUR, upravených podkladových doskách a pod. bude kupujúcemu ku kúpnej cene fakturovaná aj hodnota vratných obalov, paliet EUR, upravených podkladových dosiek a pod. uvedená v cenníku predávajúceho platného v čase uzatvorenia jednotlivej zmluvy, ak nebolo medzi stranami dohodnuté inak. Ak kupujúci vratné obaly, palety EUR, upravené podkladové dosky a pod. vráti predávajúcemu do skladu predávajúceho alebo na iné predávajúcim určené miesto v stave v akom ich od predávajúceho prevzal do 30 dní od ich prevzatia od predávajúceho, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie 100 % z fakturovanej ceny vratných obalov, paliet EUR, upravených podkladových dosiek a pod. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete je na jednostrannom rozhodnutí predávajúceho, či palety EUR, upravené podkladové dosky a pod. od kupujúceho prevezme späť a za akú cenu. Toto ustanovenie sa uplatní len v prípade, ak sa tovar dodáva kupujúcemu vo vratných obaloch, na paletách EUR alebo upravených podkladových doskách. Prípadné reklamácie kvality vratných obalov, paliet EUR, upravených podkladových dosiek a pod. je kupujúci povinný uplatniť si pri prevzatí tovaru na paletách EUR, upravených podkladových doskách a pod. Neskoršie reklamácie nie sú akceptovateľné.

11. Kupujúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu,len ak predávajúci tieto pohľadávky písomne uznal. Započítanie vykonané v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za neplatné.

12. Predávajúci je oprávnený započítať si všetky pohľadávky voči kupujúcemu, s pohľadávkami, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu na základe Zmluvy alebo na základe iného právneho dôvodu.

13. Predávajúci je oprávnený započítať podľa vlastného uváženia platby kupujúceho na najstaršie (najskôr splatné) a aj premlčané záväzky kupujúceho, a to aj v prípade, že kupujúci určí, aby sa platba započítala na iné jeho záväzky. Na účely tohto bodu sa pod pojmom záväzky kupujúceho rozumejú akékoľvek peňažné záväzky kupujúceho vrátane príslušenstva.

14. Ak predávajúci využije svoje oprávnenie v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP a úhradu kupujúceho započíta na iný záväzok kupujúceho ako kupujúci určil, nenadobudne kupujúci vlastnícke právo k tovaru, ktorý určil pri úhrade svojich pohľadávok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru, na ktorého kúpnu cenu predávajúci platbu kupujúceho započítal, ale len v prípade, že je zaplatená celá kúpna cena tohto tovaru vrátane súvisiacich platieb.

VI. Zodpovednosť za vady tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto Zmluvy.

2. Záruku poskytuje predávajúci len na skryté vady. Strany sa dohodli, že aj keď kupujúci poskytuje predávajúcemu na niektorý tovar záruku, vady tovaru sa delia nasledovne:
a) množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Odchýlka hmotnosti v rozmedzí 5 % konečného balenia tovaru sa nepovažuje za množstevnú ani inú vadu.
b) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto vyznačiť na dodacom liste a zároveň oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú.
c) vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať, používať ho alebo ho zabudovávať, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú,
d) vady nezistiteľné inak ako používaním alebo zabudovaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť, inak nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

3. Podmienkou poskytnutia a trvania záruky, ak túto predávajúci kupujúcemu poskytuje je uhradenie všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúcich zo Zmluvy (najmä kúpnej ceny tovaru) riadne a včas.

4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a faktúry. Kupujúci je povinní pri reklamácii tovaru dokladovať tovar aj paletovým resp. balíkovým štítkom. Náležitosti povinné pre otvorenie reklamácie:
a) V prípade, reklamácie kvality papiera potlačené a nepotlačené hárky, v minimálnom počte 7 kusov.
b) V prípade reklamácie cudzích predmetov v stohu papiera a následného poškodenia ofsetovej gumy je povinnosťou predložiť aj poškodenú tlačovú formu.
c) V prípade reklamácie množstva, podľa možnosti fotodokumentácia, alebo zápis zo štatistickej prebierky reklamovaného tovaru s podpisom a údajmi nestranného svedka.

5. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, zabudovaniu, resp. k predaju, a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný sa o reklamovaný tovar starať s odbornou starostlivosťou tak, aby na ňom nevznikla žiadna škoda. Ak by tým mala kupujúcemu vzniknúť akákoľvek škoda, je kupujúci povinný to predávajúcemu ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť, inak nemá na jej náhradu nárok.

6. Bez ohľadu na ustanovenia Zmluvy, inej dohody medzi stranami a záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru a/alebo vady, spôsobené vplyvom poveternostných podmienok, nevhodnou manipuláciou, nesprávnym použitím, neodborným skladovaním, treťou osobou, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že vyobrazenie odtieňov vo vzorkovníkoch predávajúceho nemusí presne zodpovedať odtieňu farby dodaného tovaru, a takáto nepatrná odchýlka v odtieni sa nepovažuje za vadu tovaru. Záruka, ak bola poskytnutá, sa takisto nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho riadne a včas. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s pravidlami a odporúčaniami predávajúceho, týkajúcimi sa tovaru, ktoré sa nachádzajú v jeho prevádzke, na www stránke predávajúceho alebo ktoré mu odovzdal spolu s tovarom a tieto dodržiavať, inak záruka, ak bola poskytnutá, zaniká.

7. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú pre odstránenie vád tovaru. Kupujúci je najmä povinný prepraviť tovar do miesta určeného predávajúcim, odovzdať predávajúcemu tovar na obhliadku a pokiaľ je reklamovaný tovar zabudovaný, umožniť predávajúcemu obhliadku v čase oznámenom predávajúcim, umožniť predávajúcemu prístup k tovaru alebo jeho časti, zabezpečiť požadovaný priestor pre zabezpečenie odstránenia vád tovaru alebo jeho časti, ďalej elektrický prúd, vodu, priestory na nevyhnutný čas odstránenia vád a pod.

8. Pokiaľ kupujúci neposkytne súčinnosť a nebude možné vady odstrániť, kupujúci zodpovedá za škody takto vzniknuté predávajúcemu. Škodu sa kupujúci zaväzuje uhradiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na zaplatenie. V tomto prípade predávajúci tiež nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú kupujúcemu v dôsledku neodstránenia vád. Predávajúci splní svoju povinnosť odstrániť vady momentom, keď to oznámi kupujúcemu a vyzve ho na podpísanie odovzdávacieho protokolu. V prípade, ak kupujúci neposkytne súčinnosť predávajúcemu a vady nebude možné odstrániť, splní predávajúci svoju povinnosť odstrániť vady momentom, keď bude výzva na poskytnutie súčinnosti doručená kupujúcemu a kupujúci súčinnosť neposkytne ani do 3 dní od jej doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty nie je predávajúci povinný vady odstrániť a rovnako nie je kupujúci oprávnený domáhať sa náhrady nákladov na odstránenie vád, ktoré si dal kupujúci odstrániť u inej osoby.

9. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, viacnásobné prepravné náklady spojené s riešením reklamácie a pod.).

10. Škody nezavinené predávajúcim, ktoré vzniknú pri vykládke tovaru u kupujúceho alebo na mieste určenom kupujúcim sa považujú za škody spôsobené kupujúcim. Ak tovar prepravuje prepravca, pokiaľ je to osoba odlišná od kupujúceho i predávajúceho, zodpovedá za škody spôsobené pri preprave prepravca. Vo všetkých ostatných prípadoch zodpovedá za zničenie alebo poškodenie tovaru pri preprave kupujúci.

11. Strany sa v zmysle §379 Obchodného zákonníka výslovne dohodli,že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená sumou 1.000 EUR, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.

VII. Doba trvania Zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, a to s účinnosťou od dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
c) jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť, ako aj v prípade, ak tak ustanovuje táto Zmluva.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považujú najmä nasledovné prípady:
a) ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 30 dní,
b) ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 dní,
c) ak kupujúci opakovane uplatní neoprávnenú reklamáciu.
d) nepravdivé vyhlásenie kupujúceho podľa čl. VIII. bod 4. VOP.

4. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy, ako aj od konkrétnej jednotlivej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru za trvania Zmluvy, odstúpiť v prípadoch uvedených v tejto Zmluve a v Obchodnom zákonníku, vždy však v prípade, ak je kupujúci o viac ako 30 dní v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy ako aj od konkrétnej jednotlivej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru za trvania Zmluvy odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, ale kedykoľvek počas trvania porušenia povinnosti, ktoré porušenie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy alebo jednotlivej zmluvy.

5. Odstúpenie od Zmluvy alebo od konkrétnej jednotlivej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru za trvania Zmluvy uzatvorenej s kupujúcim na základe Zmluvy, môže predávajúci vykonať doručením písomného odstúpenia, doručením faxovej alebo e-mailovej správy, ako aj ústnym vyhlásením.

6. Okamihom odstúpenia od Zmluvy je predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza alebo požadovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru a súvisiacich platieb.

7. Rovnako ako v bode 6 tohto článku VOP je predávajúci oprávnený aj bez odstúpenia od Zmluvy ním dodaný a kupujúcim nezaplatený tovar prevziať do svojej dispozície, a to až do doby riadneho splnenia záväzkov kupujúceho. Strany si takýto spôsob zabezpečenia dohodli ako osobitný druh výkonu zádržného práva predávajúcim, a to aj v prípade, že sa tovar nenachádza priamo u predávajúceho.

8. Kupujúci je povinný v prípadoch uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť, porušenie tejto povinnosti je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 1.000 EUR.

9. Ukončením Zmluvy nezanikajú nároky strán, ktoré vznikli za jej trvania, ako ani práva a povinnosti strán, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ide najmä o nárok na zaplatenie kúpnej ceny, jej príslušenstva a zmluvnej pokuty, náhrada škody, dojednania o doručovaní, zabezpečenie záväzkov kupujúceho, voľba práva a voľba súdu.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Osoba, podpisujúca Zmluvu za kupujúceho predávajúcemu vyhlasuje, že je oprávnená kupujúceho bez obmedzenia zastupovať a konať v mene kupujúceho a že pre platnosť tejto Zmluvy sa okrem jej podpisu nevyžaduje žiadny iný právny úkon ani splnenie inej skutočnosti. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že osoby, ktoré budú oprávnené konať za kupujúceho bez obmedzenia a kupujúceho bez obmedzenia zaväzovať v súvislosti s touto Zmluvou sú uvedené v prílohe č. 4 k rámcovej kúpnej zmluve. Zmena týchto osôb sa stane účinnou doručením písomného oznámenia o zmene osôb oprávnených konať za kupujúceho, ktorú zašle kupujúci doporučenou zásielkou na aktuálnu adresu sídla predávajúceho uvedenú v čase odoslania oznámenia v obchodnom registri. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek úkon, vykonaný osobou zamestnanou u kupujúceho, osobou vystupujúcou v mene kupujúceho, osobou zdržiavajúcou sa v prevádzke alebo sídle kupujúceho, ako aj osobou, preberajúcou tovar na mieste, ktoré je kupujúcim určené ako miesto dodania tovaru, sa považuje za úkon vykonaný osobou, ktorá je oprávnená bez obmedzenia konať v mene kupujúceho a tohto bez obmedzenia zaväzovať, a to minimálne v rovnakom rozsahu aký je v Obchodnom zákonníku uvedený ako rozsah prokúry.

2. Fikcia uvedená v bode 1 tohto článku platí aj vo vzťahu k objednávaniu tovaru u predávajúceho prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu, písomnej alebo osobnej objednávky.

3. Fikcia uvedená v bode 1 a 2 tohto článku neplatí v prípade, že kupujúci do 12 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim oznámi písomne predávajúcemu, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho, to neplatí, ak úkon vykonala osoba uvedená v prílohe č. 2. Predávajúci s poukazom na ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku nebude skúmať oprávnenosť osôb, vystupujúcich v mene kupujúceho, s čím zmluvné strany súhlasia.

4. Kupujúci, ktorý je podnikateľom vyhlasuje podpisom Zmluvy, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy podniká na základe platného oprávnenia, nie je voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, nebol podaný návrh na výmaz, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, nie je voči nemu vedené daňové exekučné konanie, ani iné obdobné konania, nie je evidovaný v zozname daňových dlžníkov ani v zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov, nenastali u neho dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, má vysporiadané záväzky voči štátu, a že neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na riadne plnenie jeho záväzkov.

5. Kupujúci berie na vedomie, že pravdivosť vyhlásení uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku VOP je pre predávajúceho podstatnou okolnosťou pre uzatvorenie Zmluvy, pričom v prípade nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia by predávajúci Zmluvu s kupujúcim neuzatvoril a ani by mu žiadny tovar nedodal. V prípade, že predávajúci zistí nepravdivosť ktoréhokoľvek z uvedených vyhlásení, je oprávnený od Zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút, ak sú v Zmluve dohodnuté, považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody a zaplatenie úroku z omeškania. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, pre zmluvné pokuty platí, že nárok predávajúceho a povinnosť kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká okamihom porušenia zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, vyzvať kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty a trvať na jej zaplatení. Náhrady nákladov dohodnuté v Zmluve alebo jednotlivej zmluve sa nezapočítavajú na zmluvnú pokutu ani na náhradu škody.

7. Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e- mailová alebo faxová správa, zaslaná predávajúcim kupujúcemu spôsobom uvedeným v tejto Zmluve, ak táto Zmluva výslovne neurčuje niečo iné.

8. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre účely zákona číslo 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v aktuálnom znení sa dodanie tovaru na základe jednej samostatnej objednávky, resp. jednotlivej zmluvy považuje za jeden právny vzťah.

9. Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:
a. listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu,
b. listina, adresovaná druhej zmluvnej strane, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou, ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa od dňa odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie. Takto dohodnutá fikcia platí aj v prípadoch, keď: 1) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, 2) sa adresát o doručení (uložení) zásielky nedozvedel, 3) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná. Pokiaľ adresát prevezme zásielku skôr, ako by podľa tohto písmena mali nastať účinky fikcie doručenia, zásielka je doručená okamihom jej fyzického prevzatia adresátom,
c. e-mailová správa, odoslaná zmluvnou stranou, sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (štatutárnemu orgánu zmluvnej strany) okamihom, keď je odosielateľovi doručené potvrdenie o doručení e- mailu druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v článku I rámcovej kúpnej zmluvy.
d. faxová správa, odoslaná zmluvnou stranou, sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (štatutárnemu orgánu zmluvnej strany) okamihom, keď faxový prístroj odosielateľa vytlačí potvrdenie o doručení faxovej správy na faxové číslo druhej zmluvnej strany uvedené v článku I rámcovej kúpnej zmluvy.

10. Kupujúci podpisom rámcovej kúpnej zmluvy predávajúcemu vyhlasuje, že údaje, identifikujúce kupujúceho, uvedené v záhlaví rámcovej kúpnej zmluvy sú správne, úplné a aktuálne, že sú totožné s údajmi o kupujúcom, zapísanými v obchodnom registri (inom registri v ktorom je kupujúci zapísaný), totožné s údajmi uvedenými na stránke www.orsr.sk a www.zrsr.sk a že nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok ich zmenu. Kupujúci je povinný do piatich pracovných dní oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených rámcovej kúpnej zmluve, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú.

11. Ak sú predmetom plnenia Zmluvy zo strany predávajúceho akékoľvek práce v súvislosti s dodaním tovaru, platia ustanovenia Zmluvy s tým, že na právne vzťahy strán sa popri nich primerane aplikujú ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo. Predávajúci má v takom prípade postavenie zhotoviteľa a kupujúci postavenie objednávateľa.

12. Prípadná neplatnosť niektorej časti Zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť Zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

13. Strany sa dohodli, že pri výklade Zmluvy sa má prihliadať na to, že predávajúci je pri jej plnení v menej výhodnom postavení ako kupujúci, nakoľko plní prvý a poskytuje nepeňažné plnenie, s ktorého obstaraním je spojené podnikateľské riziko, znášané predávajúcim. Strany na základe toho akceptujú, že hoci niektoré ustanovenia Zmluvy sa bez zohľadnenia týchto skutočností môžu javiť ako nevyvážené, tieto akceptujú tak ako sú dohodnuté, pričom táto skutočnosť nemá mať v budúcnosti žiadny vplyv na výklad Zmluvy, ani na platnosť ktorejkoľvek časti Zmluvy.

14. V prípade, ak medzi stranami boli v minulosti podpísané iné zmluvy alebo uzatvorené iné dohody, týkajúce sa dodávania tovaru, podpisom Zmluvy sa v celom rozsahu dohodou strán tieto predchádzajúce zmluvy a dohody zrušujú a nahrádzajú sa Zmluvou.

15. Zmluvné strany sa tiež dohodli na predĺžení premlčacej doby každého práva predávajúceho vyplývajúceho zo Zmluvy na dobu desiatich rokov od doby, keď táto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť.

16. Ak je obsahom Zmluvy, vrátane jej príloh poskytnutie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), kupujúci ako aj ďalšie osoby podpísané na tejto Zmluve a jej prílohách udeľujú predávajúcemu súhlas s ich spracovaním, v rozsahu uvedenom v Zmluve, vrátane jej príloh (najmä údaj o dátume narodenia a trvalom pobyte), v informačnom systéme predávajúceho a to pre účely výkonu práv a povinností, súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy ako aj na účely evidencie, obchodu, reklamy a marketingu predávajúceho. Kupujúci ako aj ďalšie osoby podpísané na tejto Zmluve a jej prílohách (ďalej aj „dotknuté osoby“) udeľujú súhlas so spracovaním ich osobných údajov aj osobe poverenej predávajúcim na poskytnutie služieb v zmysle tejto Zmluvy v mene predávajúceho, osobe zaoberajúcej sa inkasom a vymáhaním pohľadávok, prípadne tretím osobám s ktorými predávajúci uzatvorí príslušné zmluvné vzťahy (ďalej aj „sprostredkovateľ“). Dotknuté osoby súhlasia s tým, že ich osobné údaje budú spracované v informačnom systéme sprostredkovateľa, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov. Dotknuté osoby zároveň udeľujú súhlas so spracovaním ich osobných údajov na propagačné a marketingové účely a súčasne vyslovujú súhlas s tým, aby predávajúci prípadne tretie osoby, s ktorými predávajúci uzatvorí príslušné zmluvné vzťahy, zasielali dotknutým osobám oznámenia o aktuálnych ponukách v elektronickej podobe v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Dotknuté osoby udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto bodu Zmluvy na dobu trvania Zmluvy ako aj ďalších 5 rokov odo dňa jej ukončenia. Dotknuté osoby majú právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo na odvolanie súhlasu, vrátane ďalších zákonných oprávnení, upravených najmä v ustanovení § 28 a nasl. zákona.

17. Zmeny a doplnky Zmluvy môžu byť uskutočnené len formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Okrem prípadov, o ktorých to Zmluva výslovne ustanovuje, možno Zmluvu ukončiť len písomne.

18. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov na právne normy porozumeli a na znak toho, že obsah VOP zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

19. V prípade, ak sú ustanovenia rámcovej kúpnej zmluvy v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, má rámcová kúpna zmluva prednosť. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP sú účinné len v prípade, ak boli písomne potvrdené predávajúcim.

20. VOP nadobúdajú vo vzťahu ku kupujúcemu platnosť a účinnosť dňom ich podpisu zo strany kupujúceho alebo dňom podpisu rámcovej kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ak kupujúci VOP nepodpísal. VOP majú rámcový charakter a preto sa uzatvárajú vždy na dobu neurčitú, t.j. vzťahujú sa na všetky právne vzťahy kupujúceho a predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru a/alebo poskytnutím služby zo strany predávajúceho aj v budúcnosti a to až do momentu ich zmeny podľa článku I bod 6. VOP.

21. Kupujúci vyjadruje súhlas s VOP a potvrdzuje, že si VOP prevzal, riadne prečítal, súhlasí s nimi, čo potvrdzuje svojím podpisom na rámcovej kúpnej zmluve a/alebo VOP.

22. VOP boli spísané v slovenskom jazyku, spravujú sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a to aj v prípade, ak kupujúcim nie je podnikateľ a slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem.

V Šuriankach, dňa 01.04.2017.